Allmänna villkor

Uppdragsavtal för agila projekt

 

Bakgrund

WTMG är en digital producent och produktionsbyrå vars styrka ligger i förmågan att bygga upp, leda och förmedla starka och konkurrenskraftiga konsulter och produktionsteam. WTMG:s lösningar varierar mellan rena kommunikationslösningar till systemutveckling. WTMG erbjuder sina kunder projektledning, systemutveckling, webbutveckling och grafisk design.

Kunden och WTMG har träffat ett avtal att genomföra ett projekt där WTMG ställer konsultresurser till förfogande för att utföra tjänsterna enligt Uppdragsbeskrivningen och Uppdragsavtalet (”Uppdraget”). För Uppdraget gäller de villkor som anges i detta uppdragsavtal (”Avtalet”) samt Almegas Allmänna bestämmelser Agila Projekt (de ”Allmänna Villkoren”). Vid bristande överrensstämmelse mellan Avtalet och de Allmänna Villkoren ska Avtalet ges företräde. Vid bristande överenstämmelse mellan Uppdragsbeskrivningen och Uppdragsplanen ska Uppdragsplanen ges företräde.

Definitioner

Under punkt 1 i de Allmänna Villkoren finns definierat ett antal nyckelbegrepp. Om inget annat anges ska begreppen ska ha motsvarande betydelse i detta Avtal. Ett antal begrepp som används i detta Avtal motsvaras av andra begrepp i de Allmänna Villkoren:

”Utvecklingssprint” motsvarar ”Tidsbox”.

”Userstory” är det arbete som ska utföras i en Utvecklingssprint / Tidsbox och motsvarar ”Fastställt Arbetsinnehåll”.

Uppdragsplan

För att definiera omfattning och arbetsmetod för uppdraget används projektverktyget Trello.

  • Arbetsmetod och samverkansform

Allt arbete sköts och hanteras inne i Trello och följs av kunden löpande via ett eget login. Detta görs genom att WTMG uppskattar tidsåtgång på den funktionalitet som kunden, i form av så kallade Userstories, har önskat i Trello.

När alla Userstories är uppskattade prioriterar kunden den önskade utförandeordningen på dessa i Trello. Därefter meddelar Kunden till WTMG att prioritering är gjord samt sätter tillsammans med WTMG en budget för den framtida Utvecklingssprinten i form av antal timmar.
WTMG arbetar därefter enligt prioriteringsordning med utveckling av funktionaliteten beskriven i dessa Userstories och flyttar när en Userstory är färdigutvecklad över denna till Färdig att testa. Parterna kan komma överens om att Utvecklingssprinten ska delas upp i flera separata Releaser av Userstories, annars levereras samtliga Userstories i en Utvecklingssprint gemensamt. När alla Userstories i en Release eller Utvecklingssprint är färdiga flyttas de över till en särskild lista i Trello och görs tillgängliga för test/verifiering av kunden.
Skulle WTMG märka att en Userstory tar längre tid att utveckla än vad tidsestimeringen anger ska denna sättas i karantän så att kunden kan återkomma med hur denna ska prioriteras.
Alla möten debiteras löpande om de inte uttryckligen har tagits upp i Trello.

  • Uppdragets avslutande
    Arbetet räknas som slutfört när tidskvoten för Utvecklingssprinten är fylld. Om det finns Userstories som inte har hunnits med kan kunden välja att förlänga uppdraget enligt punkt 5 i de Allmänna Villkoren.

Pris och betalning

WTMG erhåller ersättning om överenskommet arvode. Betalning sker mot faktura. WTMG fakturerar Kunden månadsvis i efterskott med förfallodag 20 dagar efter fakturans utställandedatum.

Tvister

Tvist med anledning av detta Avtal och/eller dess villkor ska slutligt avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljedomsförfarandet skall äga rum i Stockholm.

WTMG äger dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol samt ansöka om betalningsföreläggande mot Kunden för indrivande av klar och förfallen fordran. 

Kontakta oss

Har ni ett digitalt projekt ni vill förverkliga? Söker du uppdrag som utvecklare? Eller vill du komma i kontakt med oss av en annan anledning? Fyll i formuläret så återkommer vi på direkten. Om du redan vet vem du vill få tag på… klicka här!